Dekning av advokatutgifter

I saker om heving av kjøp dekkes utgiftene til advokat over den ordinære forsikringen knyttet til objektet saken gjelder. Dette er det mange som ikke er klar over. Når mye av utgiftene dekkes av forsikringen gjør det naturligvis sitt til at bistand blir mer aktuelt. Hvorfor skal du ta risikoen, og tidsbruken, med å jobbe med saken selv når du likevel har dekning? Vi skriver her litt mer om dekning av advokatutgifter.

En forutsetning er naturligvis at objektet er forsikret på tidspunktet for uenigheten med motpart, eller når grunnlaget for denne uenigheten er etablert. Dersom du krever heving først og tegner forsikring etterpå vil naturligvis ikke forsikringen dekke dine utgifter til advokat. Inn under den ordinære forsikringen ligger det som kalles for rettshjelpsforsikring. Vilkårene for rettshjelp ligger sammen med øvrige vilkår i dine forsikringspapirer.

Videre må det foreligge «tvist». Mange er usikker på hva dette er. Kort fortalt er tvist å regne som en uoverenstemmelse mellom partene, og tvisten kan enkelt fremkomme slik:

Kjøper skriver en epost til selger:

«Jeg ønsker å heve kjøpet av bilen jeg kjøpte av deg. Årsaken til dette er at motoren havarerte. Du får bilen tilbake, og jeg får kjøpesummen tilbake».

Selger skriver tilbake: «Jeg godtar ikke ditt krav om heving».

I dette tilfellet foreligger det en dokumentert tvist. Dersom selger ikke svarer, eller ikke vil ta stilling til ditt krav kan det være problematisk å få godkjent rettshjelp i saken. Derfor er det viktig å få tvisten dokumentert.

Helt gratis bistand er det ikke mulig å få, med mindre du vinner saken med dekning av alle saksomkostninger. Selv gjennom fri rettshjelp er det en egenandel, og det gjelder også ved rettshjelp fra forsikringsselskapene. Grunnegenandelen er som regel på kr 3000 – 4000. I tillegg må du betale 20% av det overskytende. Grovt skissert kan man således si at forsikringen dekker nesten 80% av utgiftene til advokat. Forsikringen dekker inntil kr 100 000(noen selskaper dekker kun inn til kr 80 000).

Ta kontakt dersom du har spørsmål om dekning av advokatutgifter i din sak.