Heving av bilkjøp

Ønsker du å vite om du kan heve kjøpet? Da håper vi du kan finne ut mer ved å lese vår artikkel om heving av bilkjøp. Spør oss om din sak - GRATIS.

Motortrøbbel er et av mange eksempler på saker som kan medføre hevingsgrunnlag.

 

Utgangspunktet ved heving av bilkjøp – foreligger det en mangel?

Mangel etter loven?

Det første steget i vurderingen av om det foreligger en potensiell hevingssak, er hvor vidt det foreligger en mangel i lovens forstand. Dette avgjøres med utgangspunkt i kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven, samt avtalen mellom partene. Lovene er ikke like. En forbruker som har kjøpt bil fra en profesjonell bilforhandler har noe mer rettigheter. Men, også privatpersonen som har kjøpt fra en annen privatperson har også muligheten for å fremsette krav mot selger, noe som for en del er overraskende. Mer om heving av bilkjøp mellom privatpersoner kan du lese her.

«Som den er» – tilfeller. Også kalt «as is»

Mange tror heller ikke at det er mulig å heve et bilkjøp når bilen er kjøpt «som den er» eller «as is», av en privatperson. Dette stemmer altså ikke, noe som fremgår av lovene og praksis på området. Andre tror det går an å heve kjøpet fordi de angrer, noe som heller ikke stemmer under vanlige omstendigheter. Spørsmål om ren angrerett uten at det foreligger en mangel, kan rettes til Forbrukerrådet.

Mangel er et juridisk begrep og ikke alltid synonymt med at noe er feil eller mangler i ordets rette forstand. En mangel etter loven er for eksempel:

  • At gjenstanden er i (vesentlig) dårligere stand enn kjøperen objektivt sett hadde grunn til å forvente
  • Kjøper fikk ikke tilstrekkelig opplysninger forut for kjøpet
  • Gjenstanden ble markedsført med egenskaper som viser seg ikke å foreligge.

Ulike begrep byr på vanskelige grensedragninger

Utenfor «som den er» – sakene, kan det videre være konkrete mangler knyttet til forskjellige bestemmelser i loven.Hvor vidt det foreligger en mangel eller ikke er vanskeligere å vurdere enn man skulle tro. Det er mange vanskelige grensedragninger og ofte vanskelig å vite om et konkret forhold faller innenfor eller utenfor lovens ordlyd. I det følgende forutsettes det at mangel foreligger.

Reklamasjon – viktigheten rundt fristene. Absolutt forutsetning for heving av bilkjøp som det klare utgangspunkt

Husk å reklamere i tide og les her hvordan du gjør det

Du kan ikke slå deg til ro med at bilen er mangelfull. Dersom du har oppdaget dette, eller burde oppdaget det, starter din plikt til aktiviet. Altså, fra det tidspunkt man oppdager enn mangel, eller burde oppdaget en mangel, har man cirka 2 måneder på seg til å klage til selgeren. En del velger å se an problemet. Ikke gjør det, plutselig har tiden løpt fra deg. Sørg for å sende klage/reklamasjon så tidlig som mulig. Det er ingen grunn til å være beskjeden, men vær saklig.

Skriftlig reklamasjon anbefales

Reklamasjonen bør gis skriftlig for å unngå bevisproblemer i etterkant. Epost og sms kan benyttes, ved siden av det tradisjonelle brevet. Det er ikke noe om at reklamasjonen må være sendt på papir.

Vær tidlig ute med eventuell hevingsønske

Dersom det overhodet kan bli aktuelt å kreve heving av kjøpet må du fremsette hevingserklæring overfor selger så tidlig som mulig. Få frem at du krever heving av kjøpet slik at gjenstanden stilles til disposisjon for selgeren mot tilbakebetaling av kjøpesummen. Hevingsoppgjøret gjennomføres ved at ytelsene, pengene og objektet, tilbakeføres.

Kostbart misforståelse

Noen tror at de kan sitte å vente i 2 år, eller 5 år i forbrukerkjøp, før de reklamerer. Dette er en misforståelse. 2 år er den absolutte reklamasjonsfristen etter kjøpsloven, og 5 år er som regel den absolutte fristen i forbrukerkjøpsaker med bil, båt, bobil eller campinvogn. Etter utløpet av denne fristen kan man som hovedregel ikke reklamere lenger, men også her foreligger det unntak. Vær imidlertid forsiktig med å ta noe for gitt. Er du i tvil bør du vurdere å få en gratis førstevurdering.

Heving av bilkjøp – hva skal til?

Hva som skal til er det store spørsmålet. Hadde vi hatt enkle svar på dette ville det ikke vært nødvendig med biladvokater i hevingssaker. I henhold til lovene må det foreligge et vesentlig kontraktsbrudd eller en mangel som ikke er å anse som «uvesentlig», jf. forbrukjøplovens ordlyd. Dette sier oss ikke så mye mer enn at mangelen må være noe mer alvorlig enn en vanlig mangel.

Hevingssaker i praksis

I praksis er en del typetilfeller av saker som går igjen når vi taler om heving: kilometerjuks, tilbakeholde sentral informasjon bevisst før salget, havari på sentrale komponenter(eks motor og girkasse), en samlet vurdering av bilens tilstand, forhold som gjør bilen ulovlig å bruke, gjentatte forhold man ikke klarer å utbedre og så videre. Tenker du at din sak kan falle inn i en av kategoriene må det likevel gjøres en konkret vurdering.

Gratis vurdering fra advokater

Det er altså nærmest ikke mulig å stille opp klare hovedregler for om en sak er en hevingssak eller ikke uten en nærmere vurdering av den konkrete sak. Vi tilbyr i denne forbindelse en gratis førstevurdering. Vi har også laget en rekke artikler om temaet på vår generelle infoside advokatveiledning.no – les mer. Vær forsiktig med å ta lett på saken. Det er veldig kjedelig å feile fordi man ikke var grundig nok eller tenkte det skulle «ordne seg» fordi saken er så åpenbar. Hvis motparten ikke etterkommet ditt krav er det ofte et tegn på at saken ikke er åpenbar. Hva sier rettspraksis om hevingsvurderingen?

Konkrete avgjørelser

I Rt 1998 s. 1510 ble det skrevet at heving fordrer at kjøper har en rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten. Hvis prisavslag fullt ut gir kjøperen den nødvendige avhjelp, er det ofte ikke grunnlag for heving. Både praksis fra underinstansene og FTU vil kunne være aktuelle i saker etter kjøpsretten. Ofte må man gjøre en helhetlig vurdering, også ved gjennomgang av rettspraksis for å klarlegge hva som er det mest sannsynlige utfallet av en slik sak. Gjennom rettspraksis får vi således god veiledning, men alle saker lever sitt liv med sine forutsetninger.

I Rt 2015 s. 321 var det nok at bilen som skulle være «ny» faktisk ikke var ny. Denne hadde trillet noen kilometer før salget, og den hadde ikke de forespeilede garantivilkår. Prisavslag var ikke tilstrekkelig mente Høyesterett, og avsa dom på heving.

Hva skjer ved heving av kjøpet?

Som eksempel kan vi ta overfor nevnte sak fra Høyesterett. Bilen ble tilbaklevert mot tilbakebetaling av kjøpesummen. I tillegg måtte selger betale forsinkelsesrente fra den dato kjøper betalte kjøpesummen. Selger, på sin side, fikk gjennomslag for et nyttefradrag på kr 1,50 per kjørte kilometer. Nyttefradraget fastsettes skjønnsmessig. I ordninære hevingsoppgjør ligger ofte nyttefradraget på mellom kr 1,00 – 2,00 per kjørte kilometer. Vi har imidlertid sett både høyrere og lavere fradrag, så dette må vurderes fra sak til sak.

Det er viktig at bilen kan tilbakleveres «i vesentlig samme stand» som da den ble kjøpt. Dette er et krav etter loven.

Heving av bilkjøp med spesifikt tema

Under kategoriene bil, båt, bobil og caravan kan du lese våre innlegg knyttet opp mot de ulike objektene og ulike typer tematiske hevingssaker. Her vil du finne innspill til om du kan ha en hevingssak. Vi må imidlertid understreke at dette kun kan brukes som en pekepinn og ikke en fasit. Det må alltid gjøres en konkret vurdering av hvor vidt du har en sak om heving av bilkjøp.

Hva gjør du ved en potensiell hevingssak?

Advokat dekkes over forsikringen

Dersom du har reklamert og selger ikke ordner opp, blir jo spørsmålet hva du skal gjøre videre. Du kan velge å sende forliksklage eller å ta kontakt med Forbrukerrådet. Begge disse instansene er nøytrale meklingsinstanser som ikke gir deg juridisk bistand i saken. Du vil riktignok kunne få noe veiledning, men særlig ivaretakelse av dine interesser vil du ikke være sikret før du eventuelt har engasjert en advokat i din sak. Mange tror dette er svært dyrt, noe det i realiteten ikke er. Årsaken er at forsikringen dekker utgifter til advokat, minus egenandelen. Denne er som regel på kr 4000 + 20% av øvrige utgifter. Rettshjelpsdekning gis inntil kr 100 000, og dette dekker som oftest saken fra dag en til ferdig behandling i tingretten.

Ved full seier der vil du få alle pengene tilbake. Det er ikke ofte saken trenger tingrettsbehandling. Som oftest løser en sak seg lenge før, men når er alltid vanskelig å vite.

Skal du ha helt gratis bistand er det dessverre ikke mulig, verken i disse sakene eller i saker etter fri retthjelp. Det er alltid en egenandel. Er du villig til å betale denne vil du imidlertid få dekket tilnærmet 80% av utgiftene, hvilket er meget bra.

Se eventuelt hva du kan få til selv

Du kan velge å stå alene. Dette er helt gratis. I mindre saker, hvor det ikke er tale om heving, lønner det så ofte å gjøre jobben alene. Det er ikke økonomisk lønnsomt å engasjere en advokat på saken. Ved heving vil du imidlertid kunne være tjent med dette, fordi de økonomiske konsekvensene av å «snuble» kan være større. Bruker du en advokat som kan kjøpsrett vil muligheten for å snuble vært eliminiert bort. Regler om reklamasjon, bevis, vurderinger, foredelse og så videre kan gjøre en sak meget krevende, selv for en advokat.

Ønsker du advokatbistand har du fritt advokatvalg. Du bør imidlertid velge en advokat med særlig kunnskap om kjøpsrett. Vi gir deg gjerne et uforpliktende tilbud. Send oss en beskrivelse av din sak ved å benytte kontaktskjema eller knappen nederst på siden.

Fant du ikke det du så etter? Les mer om spesifikke saksyper her.