Motorhavari – hva nå?

I denne artikkelen tar vi for oss noen utgangspunkter når man opplever motorhavari. Det kan tenkes at du har krav på dekning av utgifter til ny motor eller at du kan heve kjøpet. Vi ser nærmere på reglene om reklamasjon i de tilfeller man opplever motorhavari.

Motorhavari kan innebære at hele motoren må byttes

Motorens levetid – motorhavari for tidlig

Levetid

Hvor lenge skal en motor «leve»? Dette vil det nok alltid være delte meninger om, men fra fagmiljøer blir det ofte uttalt at levetiden for en motor minimum skal ligge på 250 000 – 300 000 kjørte kilometer. Dette er under forutsetning av at motoren har fulgt sitt serviceprogram og at service er utført etter produsentens anbefaling. Dersom motoren ikke er tilstrekkelig vedlikeholdt, eller det er brukt feil olje, vil man fort kunne oppleve at levetiden reduseres.

Motorhavari – hva nå?

Dersom man opplever at motoren dør ut eller stopper, er det viktig å få kyndig bistand. Hvis man kjører med en dårlig motor kan det medføre ekstra skader på motoren, noen som i ytterste konsevens kan medføre at motoren blir mer ødelagt enn det som var «nødvendig». Vi tilbyr GRATIS førstevurdering i saker om motorhavari.

Reklamasjon etter motorhavari

Dekket av forsikring?

Dersom du har en forsikring som dekker motorskader er det hensiktsmessig å kontakte forsikringsselskapet. Ved plutselige motorhavari kan det være mulighet for at selskapet dekker skaden etter nærmere vilkår.

Ansvar for selger

Dersom du ikke har forsikring som dekker motorhavari, kan det være muligheter for at du likevel har krav på utbedring av motoren. Etter kjøpsloven er den absolutte reklamasjonsfristen 2 år, og etter forbrukerkjøpsloven er den 5 år. Dersom du har kjøpt bil av privatperson er det kjøpsloven som gjelder. Hvis du har kjøpt bilen av en forhandler, og du selv har kjøpt bilen i egenskap av å være privatperson, er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. I tillegg gjelder det en relativ frist som innebærer at du må reklamere innen rimelig tid.

Les mer om reklamasjon.

Ansvar for selger kan foreligge

Selgers mulige ansvar

Dersom motoren har full servicehistorikk er og har gått under 200 000 kilometer kan det være å anse som en kjøpsrettslig mangel. Det er imidlertid alltid en konkret vurdering som må gjøres, og det er ikke mulig å gi et enkelt ja/nei – svar på om bilen er å anse som mangelfull etter kjøpsretten. Som oftest er det kjøper som har bevisbyrden for at mangel foreligger, samt at feilen var tilstede på kjøpstidspunktet. Hvis begge disse forholdene bevismessig trekker i kjøpers favør kan det være grunnlag for å kreve utbedring, erstatning eller heving.

Var feilens utgangspunkt tilstede når du kjøpte bilen?

Ofte vil spørsmålet være om feilens utgangspunkt kan trekkes tilbake til tiden før kjøpet og om bilen er å anse som i «dårligere stand»(forbrukerkjøpsloven) eller i «vesentlig dårligere stand»(kjøpsloven) enn du hadde grunn til å regne med ut i fra pris og forholdene ellers.

Har jeg en sak?

Som sagt er det alltid en konkret vurdering som må gjøres. Dersom du lurer på om du har en sak kan du ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende førstevurdering. Har du forsøkt å reklamere selv, uten å komme noen vei, kan neste skritt være å vurdere advokatbistand. Vi løser mange saker i tidlig fase, og det trenger ikke å bli så dyrt som mange tror.

Du får dekket utgifter til advokat!

Utgifter til advokat dekkes over forsikringen. Egenandelen er som regel på kr 3000 – 4000. Advokatutgifter utover grunnegenandelen dekkes med 80% av forsikringen, mens forsikringstakeren betaler resterende 20%. Egenandelen består således av grunnegenandelen med tillegg av 20 – prosenten.

Spør oss om hjelp i dag