Reklamasjon i bilsaker etter forbrukerkjøpsloven

forbruker

Mangelen burde vært oppdaget eller er oppdaget

Første bud for å kunne reklamere er at det foreligger mistanke om en kjøpsrettslig mangel og at denne er oppdaget eller burde vært oppdaget, jf. fkjl. § 27. Fra, tidligst, det tidspunkt du burde oppdaget en mangel har du altså en aktivitetsplikt. Du må foreta deg noe overfor selger dersom du har tenkt til å holde ham ansvarlig for avviket du mener kan foreligge.

Ofte ser man i praksis at tiden begynner å løpe fra det tidspunkt mangelen faktisk blir oppdaget. Opplever du motorhavari på en bil er det et forhold som inntreffer der og da. Dette er ikke en mangel du kunne oppdaget på et tidligere tidspunkt, og følgelig starter reklamasjonsfristen å løpe fra det tidspunkt motorhavariet skjer. Dersom vi tenker oss at du har bestilt en bil med multifunksjonsratt, og bilen blir levert uten dette og uten at du får det med seg, kan vi nok si at du burde oppdaget mangelen på et tidligere tidspunkt.

Innen rimelig tid

Fra du burde oppdaget mangelen, eller du faktisk oppdaget den, må du reklamere "innen rimelig tid". Hva betyr det? Ordlyden gir ikke så mye veiledning, utover at man skjønner jo at en tidsfrist løpet. I henhold til juridisk teori og praksis er "innen rimelig tid" omlag 2 måneder. Dersom du oppdager en mangel, eller fra det tidspunkt du burde oppdaget den, må det altså ikke gå mer enn 2 måneder før du reklamerer til selger.

I praksis har noe lenger tid vært akseptert i konkrete saker, men det frarådes på det sterkeste å vente noe lenger enn to måneder. Resultatet kan nemlig være at du mister muligheten til å gjøre forholdet gjeldende som en mangel overfor selger av gjenstanden. Vårt råd er således at du reklamerer så snart som mulig så fort du har mistanke om at en mangel foreligger. Mange blir sittende å vente, vurdere og tiden går. I denne sammenheng er ikke to måneder så veldig lang tid. Reklamasjonen er således ikke noe å vente med.

Absolutt frist

Den endelige fristen for å reklamere er 5 år. Det betyr altså ikke at du kan sitte å vente i åresvis før du reklamerer på en allerede oppdaget mangel, jf. overfor. Fristen betyr at det i denne 5 års perioden kan være en mulighet for å gjøre en mangel gjeldende, men det må i tillegg reklameres innen rimelig tid og det må kunne bevises at mangelen var tilstede på kjøpstidspunktet.

En annen velkjent misforståelse er at det ikke er mulig å reklamere på en ting, 5 år etter at den ble kjøpt. Dette er ikke korrekt. Fristen begynner å løpe fra det tidspunkt du kjøpte gjenstanden. En annen sak er at det jo vil kunne være vanskeligere å nå frem med reklamasjoner på en ting som er gammel. Dette er alltid gjenstand for en konkret vurdering i den enkelte sak.

Hva skal man kreve?

Det viktigste er at man får meldt i fra om avviket, slik at selger skjønner at noe er på gang i forhold til et mangelsspørsmål. Vi vil imidlertid råde deg til å gjøre selger kjent med hva du vil kreve: avhjelp, prisavslag, erstatning og heving er aktuelle mangelskrav. Særlig dersom du krever heving bør du ikke vente for lenge. Venter du for lenge med å kreve heving vil det kunne være en negativ faktor på et senere tidspunkt i saken. I saker etter forbrukerkjøpsloven er det ikke noe særskilt og lovbestemt tilleggsfrist i hevingssaker, slik som tilfellet er etter kjøpsloven, men det er likevel mest gunstig å kreve heving i tidlig fase.

Hvordan reklamere?

Mange foretrekke å ta en telefon og forsøke å løse det hele per telefon. Det kan sikkert ha sine fordeler for seg, men alt som skjer muntlig har det også ved seg at det er vanskelig å bevise i etterkant. Vi er derfor tydelige på at man bør reklamere skriftlig selv om det i realiteten ikke er noe formkrav. Dersom det blir tvil rundt reklamasjonsspørsmålet vil tvilen fort gå utover den part som har bevisbyrden, og det er kjøper. Videre vil man i en tvilsvurdering, der det er påstand mot påstand, etter gjeldende bevisregler fort falle ned på hva man har av håndfaste bevis, og da gjerne skriftlig dokumentasjon.

Vi anbefaler å reklamere på en måte som gjør at du er sikker på at vedkommende selger har fått med seg reklamasjonen. Det sikreste er således rekommandert brev, epost, sms og/eller en kombinasjon av disse. Vi ser også at facebook er tatt i bruk i noe saker. Hensikten er å bevise at det faktisk er reklamert og at motparten tok stilling til reklamasjonen. Ta således alltid var på reklamasjonen og svaret du fikk.

Innhold i reklamasjonen

Det bør helt klart gå frem at din henvendelse er en reklamasjon, hva du vil klage på, hva du vil kreve og at du anser selger for å være ansvarlig for mangelen. Ønsker du å heve kjøpet må det gå klart frem at gjenstanden stilles til disposisjon for selger mot tilbakebetaling av kjøpesummen.

Konkret innhold i reklamasjonen kan du lese mer om på Forbrukerrådets hjemmesider, hvor man har laget egne skjemaer for inspirasjon eller utfylling.