Reklamasjon i bilsaker etter kjøpsloven

Ved kjøp og salg mellom privatpersoner, næringsdrivende og andre avtaler utenom forbrukerkjøp er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Er det avvik fra det avtalte, eller andre mangelfulle forhold, må du som kjøper reklamere til selger dersom du ønsker å gjøre en mangel gjeldende. Vi skriver her særlig om bilsaker, men tilsvarende vil gjelde i saker om båt, bobil og campingvogner.

Vi anbefaler skriftlig reklamasjon. Det er viktig å kunne føre bevis for at reklamasjonen er sendt og har kommet frem.

Mangelen burde vært oppdaget eller er oppdaget

Fra du oppdager en mangel løper det en reklamasjonsfrist. Det samme gjelder i de tilfeller du på et tidspunktet burde oppdaget en mangel. De fleste feil og avvik er vanskelig å oppdager før de inntreffer, men typiske ting man bør oppdage er for eksempel feil av ren visuell karakter. Har du bestilt en rød bil, og den blir levert med blå farge, er dette noe du bør oppdage ganske raskt. Hvor lang tid har du så på deg når mangelen er oppdaget eller burde vært oppdaget?

Frist 1: reklamasjonen må skje «innen rimelig tid»

I henhold til kjøpsloven må du reklamere innen rimelig tid. Dette er ikke til så mye hjelp, for hva betyr vel dette? Spørsmålet er langt på vei avklart i juridisk teori og praksis. Tommelfingerregelen er at du har omlag 2 måneder på deg. Oppdager du mangelen 1. januar må altså reklamasjonen til selger skje innen 1. mars. I enkelte tilfeller vil man kunne tillate at det går lenger tid, men sats for all del ikke på dette. Har du mistanke om at det kan foreligge en mangel er det bare å reklamere med en gang. Ikke «vent og se».

Frist 2: reklamasjonen må skje innen 2 år etter kjøpet

Når du har kjøpt en gjenstand, og forholdet reguleres av kjøpsloven, er den absolutte fristen for å reklamere 2 år. Etter utløpet av 2 års perioden kan du som den klare hovedregel ikke lenger ansvarliggjøre selger av gjenstanden selv om det skulle foreligge en mangel. Unntaket er hvis det foreligger svært klanderverdig forhold, for eksempel at man bevisst har tilbakeholdt opplysninger om manipulert kilometerstand. Det er viktig å skille mellom kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven på dette punktet. Etter forbrukerkjøpsloven er nemlig den absolutte fristen 5 år.

Ditt krav mot selger – husk at heving må kreves «innen rimelig tid»

Du kan kreve retting, prisavslag, erstatning eller heving. Dersom heving er aktuelt er det viktig å få frem dette i en så tidlig fase som mulig, ellers risikerer du å miste muligheten til å heve kjøpet. Etter kjøpsloven er det et krav om at heving må kreves «innen rimelig tid». Dersom heving overhodet kan bli aktuelt bør du således sikre deg å få frem at kjøpet er å anse som hevet med mindre saken løses på annet vis. Lar man spørsmålet om heving ligge, helt eller delvis, risikerer man altså å tape denne muligheten.

Hvordan man reklamerer

Vi anbefaler at reklamasjon skjer skriftlig, selv om det ikke er noe krav til det. Problemet med muntlige reklamasjoner er bevisproblematikken og uklarheten. Hva ble sagt og hva ble krevd? Vil selger hevde at du ikke har reklamert i det hele tatt? Husk at du som kjøper sitter med bevisbyrden, og da er det smart å dokumentere reklamasjonen. Vær også trygg på at reklamasjonen har kommet frem, noe du kan føle deg relativt trygg på hvis selger har gitt deg en skriftlig tilbakemelding. Reklamasjon bør skje ved bruk av rekommandert brev, epost, sms og/eller en kombinasjon av disse. En reklamasjon er en slags klage hvor det må gå klart frem at det er en reklamasjon, hva det klages over og hva du vil kreve at selger.

Ønsker du å vite mer om hva som bør stå i reklamasjonen vil vi anbefale deg å lese på Forbrukerrådets hjemmeside. Forbrukerrådet har enkle maler for klagebrev som du kan bruke.

Les mer om reklamasjon etter kjøp av bil, austinlyngmyr.no